Технология

Технология

За изграждането на сглобяемите къщи по финландската строителна система от дървени оцилиндровани греди/трупи/, се използва висококачествена сибирска иглолистна дървесина-ела; бор; смърч; кедър; лиственица- зимна доставка, която е най-подходяща за този клас къщи.

Първият етап от технологията е добиването и сортирането на дървените трупи. Това става зимно време, когато структурата на сибирската иглолистната дървесина е най-плътна и с най-добри физикомеханични качества.

Следва подготовката за оцилиндроване  на трупите. Дървените трупи се фрезоват върху специални автомати с вихрови глави, вследствие на която обработка се получава цилиндрично калиброване на гредата по цялата и дължина/ до 6 метра/на нужния диаметър,както и се фрезова едновременно и избрания профил на сечението. Диаметъра на оцилиндроване може да варира от 160 до320 мм съгласно одобреният проект от клиента.

Така оцилиндрованите греди се оразмеряват, като се фрезоват леглата на напречните връзки / чашки /и се обработват с високо качествени импрегнати за транспортна импрегнация, осигуряващи защита на дървесината срещу поражения от насекоми, термити и гниене, причинено от гъбички, както и срещу така нареченото “синьо оцветяване”.

Стените се изграждат от взаимно кръстосани в краищата греди с диаметър от 220 мм, който диаметър е най-подходящ за нашата климатична зона. По този начин се оформят разпределението на помещенията.

Дървените сгради имат олекотена конструкциа. Масата им е 15 пъти по-ниска от тази на конвенционалното строителство. За това са идеални за строителство в зони със свлачища и терени с по-слаба носеща способност.

Уникалната структура на стените от дървени трупи, както и изолацията между гредите е с пъти по-висок коефициент на звуконепроницаемост и топлоизолация.

Нискоенергиен дом

В този тип къщи, в резултат на материалите и конструкцията, се постига много по-добра топлоизолация в сравнение с конвенционалното строителство. Стойностите на обобщения коефициент на топлопреминаване / стени, подове, тавани / са близки до тези на нискоенергийните домове. К = 0.65 – 0.75 W на кв.м по К.

Това, от своя страна, предполага разход на енергия за отопление и охлаждане по-нисък с 35-40% в сравнение с конвенционалното строителство. Към този факт добавяме и добрата топлоизолация и ниската инертност на външната конструкция, които позволяват бързото затопляне и охлаждане на помещенията с минимален разход на енергия.

Устойчивост на пожар и зeметръс

Дори на пръв поглед да ви се стори невероятно, домовете от масивно дърво на практика са толкова устойчиви при пожар , колкото и железобетонните конструкции. Това се постига в резултат на използваните при обработката aнти септични химични продукти с доказани качествениантипиренни показатели.

Олекотената конструкция, гъвкавите еластични връзки ги прави по-устойчиви при земетръс и по-подходящи за зони с по-слаба носеща способност. Няма случаи на пострадала конструкция при земетръс от този клас къщи.

В технологичен и организационен план процеса на изграждане на къщи от масивни оцилиндровани трупи се разделя на три основни етапа:

Изготвяне и съгласуване на Идейния проект с Възложителя— / собственика / при подписан договор.

Това е най-важният етап- Идейният проект -И П – от него зависи функционалността и красивият дизайн на къщата, поради което той се изпълнява в тясна връзка със Възложителя. След одобрението на ИП

Изпълняваме Работният проеект/ РП / във всичките му части.

Необходимо е технологично време от два до три месеца от финансовото стартиране на поръчката за изработване и доставяне на елементите по конструкцията – оцилиндрованите трупи.

 Изграждане на конструкцията и покрива с керемиди или друг вид покривни елементи и монтаж на водосточната система..

При готов фундамент този процес се изпълнява от 20 до 45 дни съгласно одобреният ппроект.

Довършителни работи.

През този етап се изпълнява цялостно шлифоване и импрегниране на дървесината; Монтаж на ЕЛ и В и К инсталации; цялостно боядисване със защитни покрития на къщата от вън и вътре с цвят по избор на Клиента; Монтаж на дървена дограма – врати и ппрозорци – стъклопакет; Монтаж на обшивки и подови покрития- т.е. изпълнение на ппроцессите  „ До Ключ „.